Про затвердження проекту рішення «Про порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Камінь-Каширський»

Оприлюднений 31.10.2013 року

КАМІНЬ-КАШИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

від  08.10. 2013 року № 38/    

 

Про затвердження проекту рішення "Про порядок розміщення  зовнішньої реклами в місті Камінь-Каширський»

 

 

З метою впорядкування розміщення зовнішньої реклами на території міста, керуючись ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, в Законі України “Про рекламу”. Типових правилах розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект рішення “Про порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Камінь-Каширський” (додається).

2.Проект рішення разом з його аналізом регуляторного впливу оприлюднити на сайті Камінь-Каширської міської ради для проведення його громадського обговорення відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань функціонування та розвитку житлово-комунального господарства.

 

Міський голова                                                                                 В.І.Бондар

 

 

Аналіз регуляторного впливу до проекту  рішення Камінь-Каширської міської ради «Про затвердження Положення "Про порядок розміщення зовнішньої реклами  в місті Камінь-Каширський"

 

          Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.03 р. № 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 11.03.04 р. № 308 та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення  Камінь-Каширської міської ради "Про затвердження Положення "Про порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Камінь-Каширський ", як регуляторного акту.

 

1. Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення

           На даний час виникла загальна потреба щодо приведення актів органів місцевого самоврядування, які регулюють порядок розміщення зовнішньої реклами у відповідність з чинним законодавством.
         Неможливість розв'язання зазначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів обумовлена тим, що для їх існування має бути створена відповідна правова основа, яка з часом перестала відповідати реаліям життя та не враховує вимог часу. Чинні регуляторні акти також перестали відповідати чинному  законодавству та не можуть діяти в рамках нового правового поля.
         Невідповідність актів органів місцевого самоврядування, які до цього часу регулювали порядок розміщення зовнішньої реклами на території м. Камінь-Каширський, чинному законодавству та неврегульованість зазначеної сфери на місцевому рівні призводить до виникнення ситуацій неоднозначного застосування норм чинного законодавства, створює невизначену ситуацію щодо правового статусу чинних правил розміщення зовнішньої реклами.
         Суб'єктами, на яких проблема справляє негативний вплив є рекламні агентства, які мають розгорнуті мережі спеціальних конструкцій, інші особи, що є розповсюджувачами зовнішньої реклами та інформації, а також виконавчі органи міської ради, які застосовують норми чинного законодавства з питань зовнішньої реклами. Прийняття рішення, яке досконально регламентує порядок отримання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, з урахуванням актів чинного законодавства в галузі зовнішньої реклами надасть можливостей щодо виключення ситуацій, пов'язаних з можливими корупційними діями, неофіційними витратами розповсюджувачів зовнішньої реклами та створить прозору систему прийняття рішень виконавчого комітету   Камінь-Каширської міської ради про надання або відмову у наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Крім того, прийняття зазначеного акту додатково забезпечить можливість оскарження незаконних дій з боку осіб, уповноважених на вчинення відповідних власних повноважень.
          Таким чином, зазначена проблема потребує усунення шляхом прийняття рішення  Камінь-Каширської міської ради « Про затвердження Положеня "Про порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Камінь-Каширський ", яке є базовим документом та створить сучасне правове поле для подальшого розвитку рекламної сфери у м. Камінь-Каширський .

2. Визначення цілей (мети) правового регулювання

          Метою прийняття рішення Камінь-Каширської міської ради "Про затвердження Положення "Про порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Камінь-Каширський " є:

1) приведення рішення Камінь-Каширської міської ради у відповідність із Законом України "Про рекламу" від 03.06.96. р. № 270/96-ВР та постановою Кабінету Міністрів України  від 29 грудня 2003 р. № 2067 "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами", а також іншими актами чинного законодавства;
2) створення єдиної цілісної впорядкованої структурованої та прозорої системи в галузі розміщення зовнішньої реклами у м. Камінь-Каширський;
3) створення сучасного правового простору, який буде відповідати потребам рекламного бізнесу та сприяти розвитку цього сектору ринку у м. Камінь-Каширський;
4) врегулювання питань, пов'язаних з:
а) організацією взаємодії між розповсюджувачами зовнішньої реклами, органами місцевого самоврядування та державними органами;
б) встановленням порядку та умов надання, внесення змін, погодження та скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами;
в) встановленням архітектурних, містобудівних та інших вимог щодо розміщення спеціальних конструкцій у м. Камінь-Каширський;
г) створенням системи контролю за дотриманням порядку розміщення зовнішньої реклами;
ґ) визначенням підстав та порядку визначення розмірів плати за надання у користування місць розташування спеціальних конструкцій, які перебувають у комунальній власності;
д) визначенням порядку надання місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій;
е) встановленням порядку та підстав демонтажу спеціальних конструкцій, розташованих у м. Камінь-Каширський на місцях, які перебувають у комунальній власності.

3. Обґрунтування переваг обраного виду правового регулювання

             У відповідності з частиною 1 статті 16 Закону України "Про рекламу" розміщення зовнішньої реклами у м. Камінь-Каширський здійснюється на підставі дозволів, що надаються робочим органом (у галузі зовнішньої реклами) та в порядку, встановленому  Камінь-Каширською  міської радою. Таким чином, спеціальним нормативно-правовим актом у галузі зовнішньої реклами встановлено єдиний законний вид вирішення проблеми, зазначеної у п.1 цього Аналізу - прийняття рішення Камінь-Каширської  міської ради.
Перевага обраного виду правового регулювання над усіма іншими можливими способами ґрунтується на імперативності (загальнообов'язковості) рішень  міської ради для виконання на території м. Камінь-Каширський, що передбачено ст. 144 Конституції України та ст. 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
           Вирішення проблеми зазначеної у пункті 1 цього Аналізу можливе лише шляхом прийняття рішення  Камінь-Каширської міської ради  «Про затвердження Положення "Про порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Камінь-Каширський ". Інші альтернативні способи (механізми) досягнення мети не передбаченні чинним законодавством.
Залишення без змін актів органів місцевого самоврядування, що регулюють питання розміщення зовнішньої реклами у м. Камінь-Каширський як один з альтернативних способів досягнення цілей, не може бути реалізований, оскільки суперечить вимогам актів чинного законодавства (п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.03 р. № 2067).
           Визначені у пункті 2 цього Аналізу цілі не можуть бути досягнуті за допомогою ринкових механізмів, оскільки останні не мають імперативного характеру та базуються на принципах диспозитивності та передбачають урахування вимог та інтересів всіх операторів ринку.
           Крім того, застосування інших засобів розв'язання проблеми, не передбачених чинним законодавством, може бути визнано таким, що суперечить чинному законодавству та є неприпустимим.

4. Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми

            У відповідності з частиною 1 статті 16 Закону України "Про рекламу" виконавчим органам ради надано право на встановлення порядку розміщення зовнішньої реклами на території м. Камінь-Каширський.
           У відповідності з пп. 13 п. а) статті 30 закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" до власних повноважень виконавчого комітету Камінь-Каширської міської ради відноситься надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами у встановленому чинним законодавством порядку.
           Таким чином, вирішення проблеми, зазначеної у пункті 1 цього Аналізу, повинно здійснюватися шляхом прийняття рішення Камінь-Каширської міської ради «Про затвердження Положення "Про порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Камінь-Каширський», з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та іншими актами законодавства.                                                                          
           Розробка рішення  Камінь-Каширської міської ради "Про затвердження Положення "Про порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Камінь-Каширський " здійснюється за принципами:
а) законності;
б) гласності (відкритості та загальнодоступності);
в) колегіальності;
г) урахування пропозицій операторів рекламного ринку (як представників м. Камінь-Каширський так і інших міст України);
ґ) урахування практичного досвіду роботи на рекламному ринку;
д) науковості;
е) економічної та юридичної обґрунтованості тощо.

         Як показав досвід, ступінь ефективності правового регулювання є достатньо високим, що обумовлюється характером засобу вирішення проблеми.

5. Обґрунтування можливостей досягнення мети у разі прийняття рішення

          Можливість досягнення цілей, передбачених п. 2. цього Аналізу у разі прийняття зазначеного рішення є цілком реальною та обґрунтованою у зв'язку з тим, що метою створення проекту зазначеного рішення є цілеспрямоване вирішення зазначених проблем.
         Досягнення мети, зазначеної у п. 2 цього Аналізу є можливим завдяки прийняттю  рішення «Про затвердження Положення "Про порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Камінь-Каширський» Камінь-Каширської міської ради та затвердженню наступних документів:

- Форма заяви для одержання дозволу на розміщення зовнішетої реклами (додаток №1 до Положення "Про порядок розміщення  зовнішньої реклами в місті Камінь-Каширський");

- форма журналу реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (додаток №2 до Положення "Про порядок розміщення  зовнішньої реклами в місті Камінь-Каширський");

- форма дозволу на розміщення зовнішньої реклами (додаток №3 до Положення "Про порядок розміщення  зовнішньої реклами в місті Камінь-Каширський") ;

- форма договору на розміщення тимчасового та постійного користування місцем під розміщення рекламоносія ( додатк №5 до Положення "Про порядок розміщення  зовнішньої реклами в місті Камінь-Каширський") ;

- форма довідки  з описом наданих документів (додаток №4 до Положення "Про порядок розміщення  зовнішньої реклами в місті Камінь-Каширський");

- порядок разрахунку внесків за надання місця розміщення рекламоносіїв (додаток №6 до Положення  "Про порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Камінь-Каширський").

            До негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог рішення виконавчого комітету можна віднести:

- недотримання розповсюджувачами зовнішньої реклами встановленого порядку розміщення зовнішньої реклами;
- відсутність у органів місцевого самоврядування реальних та ефективних важелів впливу на розповсюджувача зовнішньої реклами у випадках порушення ним зазначеного рішення (Закон України "Про рекламу" серед контролюючих органів не передбачає органів місцевого самоврядування, Типові правила розміщення зовнішньої реклами 2003 року надають органам місцевого самоврядування право контролю, а за процедурою його здійснення відсилають до органів Держспоживстандарту).
           Впровадження рішення Камінь-Каширської міської ради «Про затвердження "Про порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Камінь-Каширський" після його прийняття має здійснюватися:
- виконавчим комітетом Камінь-Каширської міської ради - в частині прийняття рішень про надання чи відмову від видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

          Здійснення контролю за дотриманням зазначеного рішення має здійснюватися систематично (щомісячно)  постійно діючою комісією по питанням комунальної власності житлово-комунального господарства та соціально-економічного розвитку території.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття рішення

          За результатами прийняття зазначеного рішення виконавчого комітету має бути досягнуто цілей, передбачених у п. 2 цього Аналізу.
         До негативних результатів впровадження рішення можна віднести підвищення розмірів коефіцієнтів зони міської території та скасування понижуючого коефіцієнту, який застосовувався при розміщенні реклами місцевих товаровиробників.
          Компенсація зазначених негативних результатів впровадження здійснюється завдяки скасуванню підвищуючих коефіцієнтів за надання місць розташування спеціальних конструкцій з рекламою алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також введення понижуючих коефіцієнтів при розміщенні спеціальних конструкцій великих розмірів.
         Таким чином, за результатами прийняття зазначеного рішення буде забезпечено:

Особи

 

Можливі вигоди

 

Можливі витрати

 

Громадяни та суб’єкти господарювання

 

 

 

 

 

 

1. Досягнення цілей передбачених п.  2 цього аналізу.

2. Виключення ситуацій, пов’язаних з можливими корупційними діями, неофіційними витратами розповсюджувачів зовнішньої реклами

3. Створення прозорої системи прийняття рішень виконавчого комітету Камінь-Каширської міської ради про надання або відмову у наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

4. Додаткове забезпечення можливості оскарження незаконних дій з боку осіб, уповноважених на вчинення відповідних власних повноважень.

 

 

1. Витрати на прийняття рішення відсутні.

2. Витрати, пов’язані з його впровадженням не можуть бути прогнозованими, оскільки прямо залежать від практичної ситуації – розміщення зовнішньої реклам.

Органи місцевого самоврядування

1. Досягнення цілей передбачених п.  2 цього аналізу.

2. Виконання обов’язків, покладених на органи місцевого самоврядування у зв’язку з прийняттям Закону України “Про рекламу” та постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.03 р. № 2067.

3. Виключення ситуацій, пов’язаних з можливими корупційними діями, неофіційними витратами розповсюджувачів зовнішньої реклами

4. Створення прозорої системи прийняття рішень виконавчого комітету Камінь-Каширської міської ради про надання або відмову у наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

5. Додаткове забезпечення можливості оскарження незаконний дій з боку осіб, уповноважених на вчинення відповідних власних повноважень.

1. Витрати, пов’язані з прийняттям регуляторного акту (рішення).

2. Витрати, пов’язані з впровадженням та контролем за дотриманням вимог регуляторного акту.

 
 

 

7. Обґрунтування строку дії рішення

             Рішення  Камінь-Каширської міської ради "Про затвердження  "Про порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Камінь-Каширський" є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов'язковим до застосування на території міста Камінь-Каширський, та строк дії якого невизначено.

8. Визначення показників результативності рішення

           Прогнозні показники результативності дії рішення виконкому міської ради:

1) розміри надходжень від надання у користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій не можуть бути прогнозованими, оскільки залежать від великої кількості факторів: кон'юнктури ринку, складу учасників, пори року тощо;

2) дія рішення поширюється на невизначене коло суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб (територія дії акту - місто Камінь-Каширський);

3) розмір коштів та час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акту залежить від конкретної ситуації: місця, строку розташування, виду та розміру площини спеціальної конструкції, вартості послуг з оформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами (у разі замовлення цих послуг) та інших показників, кількості осіб, з якими повинен бути погоджений дозвіл на розміщення зовнішньої реклами тощо;

4) У відповідності з ч. 5 ст. 12 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.03 р. № 1160-IV рівень проінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень рішення визначається кількістю осіб, що:
а) прочитають зазначене рішення  на  офіційному сайті Камінь-Каширської міської ради;

б) отримають регуляторний акт за запитами до органів місцевого самоврядування;

в) отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами.

9. Визначення заходів відстеження результативності рішення

          Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись згідно з Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

 

              Перший заступник міського голови                                                                    М.І.Шворак