Про порядок розміщення зовнішньої реклами

 

 

 

 

 

Камінь-Каширська міська рада

Волинської області

Виконавчий комітет

 

Рішення

 

Від     13.09.2016  № 57

Про затвердження проекту рішення 

«Про порядок розміщення  зовнішньої

реклами в місті Камінь-Каширський»

 

          З метою впорядкування розміщення зовнішньої реклами на території міста, керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “ Про рекламу ”, Типових правилах розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 (зі змінами) виконком міської ради

 

 

ВИРІШИВ:

1. Затвердити  проект рішення «Про порядок розміщення  зовнішньої реклами в місті Камінь-Каширський» (додається).

 

2.Забезпечити оприлюднення проекту рішення «Про порядок розміщення  зовнішньої реклами в місті Камінь-Каширський»

 

Міський голова                                                                В.І.Бондар

 

 

КАМІНЬ-КАШИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

від                  року №       /

 

Про порядок розміщення  зовнішньої реклами

 в місті Камінь-Каширський

 

З метою впорядкування розміщення зовнішньої реклами на території міста, керуючись ст.30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити “Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Камінь-Каширський” (додається).

 2. Вважати таким, що втратили чинність рішення міської ради № 42/4 від  24.12.2013 року.

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань функціонування та розвитку житлово-комунального господарства.

 

 

Міський голова                                                                                 В.І.Бондар

 

Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Камені - Каширському

1. Ці Правила регулюють відносини, що виникають у зв'язку з розміщенням зовнішньої реклами у місті Камені-Каширському, та визначають порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.

2. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

алея - дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

виконавчий орган ради - виконавчий комітет Камінь-Каширської міської ради;

дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

пішохідна доріжка - елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

спеціальні конструкції - тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;

вивіска чи табличка - елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім, випадків, коли суб’єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, який не є рекламою.

 

3. Дозвільним органом для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами у місті Камені-Каширський є адміністратор Камінь-Каширської міської ради. Дозвільний орган не може виступати заявником на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл.

Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому виконавчим комітетом Камінь-Каширської міської ради; відповідно до цих Правил.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на розміщення зовнішньої реклами здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Справляння плати за видачу зазначених дозволів виконавчими органами сільських, селищних, міських рад забороняється.

4. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою територій населених пунктів.

5. Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами

Дозвільним органом для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами у місті Камені-Каширський є адміністратор Камінь-Каширської міської ради. Дозвільний орган не може виступати заявником на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл.

Робочий орган не вправі подавати заяву та одержувати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники галузевих рад підприємців, об'єднань громадян та об'єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

6. До повноважень робочого органу належать:

розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

підготовка проекту рішення виконавчого органу ради щодо надання дозволу (у тому числі погодження з органами та особами, зазначеними у пункті 16 цих Правил) чи про відмову у його наданні;

видача дозволу на підставі рішення виконавчого органу ради;

ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;

подання територіальним органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

підготовка і подання виконавчому органу ради пропозицій щодо розмірів плати за надання послуг робочим органом на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення.

Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 

9. Для одержання дозволу заявник подає робочому органу заяву за формою згідно з додатком 1, до якої додаються:

фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

 

10. За наявності документів, передбачених пунктом 9 цих Правил, відомості про заяву у той же день вносяться робочим органом до внутрішнього реєстру заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (журналу), який ведеться у довільній формі.

Робочий орган протягом двох робочих днів з дня реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу за формою згідно з додатком 3.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу робочий орган надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом.

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить 10 робочих днів.

16. Видача дозволу погоджується робочим органом з власником місця або уповноваженим ним органом (особою), а також з:

Мінкультури - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць;

органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках місцевого значення, а також в межах зон охорони цих пам’яток;

утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;

Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією - у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, є вичерпним.

Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються робочим органом без залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу.

Для здійснення погодження робочий орган не пізніше дня, що настає за днем одержання документів від заявника, надсилає їх копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним в абзацах першому - п’ятому цього пункту, та встановлює строк розгляду зазначених документів.

За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури органи, зазначені в абзацах першому - п’ятому цього пункту, надають погодження, які у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді надсилаються робочому органу.

У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах першому - п’ятому цього пункту, протягом встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу погоджено.

18. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

19. Робочий орган протягом не більш як двох робочих днів з дати одержання від органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, подає виконавчому органу ради пропозиції та проект відповідного рішення.

20. Виконавчий орган Камінь-Каширської міської ради протягом одного робочого дня з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

Дозвіл або відмова у його видачі видається не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.

21. Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

23. Дозвіл надається строком на п'ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

24. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу.

26. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк зобов'язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

28. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Плата за надання робочим органом послуг, пов'язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

32. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному органами місцевого самоврядування, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

33. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

34. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у пунктах 38-41 цих Правил;

розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;

на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

35. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

36. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток, в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду.

37. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановленийпунктами 34-37 цих Правил, є вичерпним.

38. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

39. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

40. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

41. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

42. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

43. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Державтоінспекцією.

44. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

45. Контроль за додержанням цих Правил здійснюють виконавчі органи сільських, селищних, міських рад та інші органи відповідно до законодавства.

46. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа органу, який здійснює контроль за додержанням цих Правил, звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

У разі невиконання цієї вимоги орган, який здійснює контроль, подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

47. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цих Правил, несе відповідальність згідно із законодавством.

48. Вивіски чи таблички:

повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;

не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків;

не повинні розміщуватися на будинках або спорудах - об’єктах незавершеного будівництва;

площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв. метрів.

Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісок чи табличок, не передбачені законодавством.

49. Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цих Правил, здійснюється у разі:

припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи - підприємця;

невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;

порушення благоустрою території.

Розміщені вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, якими вони були встановлені.

 

 

 

Секретар ради                                                      Бащук Н.М.

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
до Порядку 

 

 

Керівнику робочого органу
__________________________________
(виконавчий орган сільської, селищної,  міської ради)

 

____________ р. N ____________

ЗАЯВА
про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Заявник _______________________________________________________________________
                                   (для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої ___________________________________________________________________________________
                                             реклами, для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

Адреса заявника _________________________________________________________________
                                                (для юридичної особи - місцезнаходження, для фізичної особи -
________________________________________________________________________________
                                                                 місце проживання, паспортні дані)

Ідентифікаційний код юридичної особи
або ідентифікаційний номер фізичної особи _________________________

Телефон (телефакс) _____________________________________________

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою ________________________________________________________________________________
                                             (повна адреса місця розташування рекламного засобу)

строком на ______________________________________________________________________
                                                                                   (літерами)

Перелік документів, що додаються _________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Заявник
або уповноважена
ним особа  

 
_________________
(підпис)  

 
_____________________
(ініціали та прізвище) 

 

М. П. 

 

 

 

Додаток 3
до Порядку 

 

 

ДОЗВІЛ
на розміщення зовнішньої реклами

Виданий ____________ р. на підставі рішення _______________________________________
                                                                        (дата видачі)
___________________________________________________________________________________
(виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, дата і номер рішення)
________________________________________________________________________________
(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної
________________________________________________________________________________
особи - прізвище, ім'я та по батькові)
________________________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу), банківські реквізити,
________________________________________________________________________________
ідентифікаційний код (номер)

Адреса місця розташування рекламного засобу _______________________________________
________________________________________________________________________________

Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу ____________________________
________________________________________________________________________________
(вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)

Фотокартка або комп'ютерний макет місця з фрагментом місцевості (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу

Ескіз з конструктивним
рішенням рекламного засобу  

Топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) з прив'язкою місця розташування рекламного засобу 

Відповідальний за топогеодезичне знімання  

_______ __________________ М. П. 
  (підпис)       (ініціали та прізвище) 

Керівник робочого органу

___________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

       

М. П.

Фотокартка місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) після розташування на ньому рекламного засобу

Керівник робочого органу

___________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

 

Додаток 4

 

ДОГОВІР №_____

 

про надання в користування місць, які знаходяться в комунальній власності для розміщення об’єктів зовнішньої реклами

 

 м. Камінь-Каширський                                                                                           "____”_________" 201__ р.

 

 

Камінь-Каширська  міська рада, надалі іменована "Власник", в особі міського голови Бондаря Василя івановича, діючого на підставі ст.42. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” з однієї сторони, та  ___________________________________________________________________________ надалі іменоване (іменований) "Користувач", в особі _____________________ ______________________________________________________________________________________

 діючого на підставі______________________________________________________________________ __________________________________________________________________з іншої сторони, уклали даний договір про наступне:

Предмет Договору

1.1. "Власник" надає "Користувачу" в експлуатацію місця (земельні ділянки), які знаходяться в комунальній власності, для розміщення спеціальних конструкцій, надалі „місця”, згідно Додатку № 1, який є невід'ємною частиною цього договору.

 Під експлуатацією сторони розуміють тимчасове платне використовування розповсюджувачем зовнішньої реклами ("Користувачем") місць з метою:

 а) установки на них власних спеціальних конструкцій і їх використання у формах, не заборонених чинним законодавством, з метою отримання прибутку;

 б) обслуговування "Користувачем" спеціальних конструкцій (підтримка в належному стані, наклеювання реклами і т.п.).

 1.2. Терміни "спеціальні конструкції", "дозвіл" та інші використовуються в значенні, визначеному „Типовими Правилами розміщення зовнішньої реклами”, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003р. № 2067, з подальшими змінами і доповненнями та “Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Камені-Каширському”.

 1.3. Місця надаються для розміщення тільки тих спеціальних конструкцій, які вказані в Дозволі на розміщення зовнішньої реклами до цього договору.

 1.4. Місця передаються "Користувачу" терміном з"_________" 201__ р до"_________" 201__ р.

 

2.Дія Договору

2.1 Цей договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками обох сторін і діє до "_________" 201___ р.

 2.2. Цей договір може бути продовжений на тих же умовах тільки за письмовою угодою сторін на підставі рішення виконавчого комітету Ковельської міської ради.

 2.3. "Користувач" має пріоритетне право на продовження цього договору у разі належного виконання всіх його умов.

 

Права та обов'язки сторін

3.1. " Власник " має право:

 3.1.1. Здійснювати за рахунок "Користувача" демонтаж об’єктів зовнішньої реклами у випадках:

 3.1.1.1. розміщення зовнішньої реклами з порушенням вимог законодавства України про рекламу та умов даного договору;

 3.1.1.2. у разі виникнення необхідності проведення реконструкції, ремонту об’єктів або нового будівництва на місцях розташування об’єктів зовнішньої реклами.

 3.2. "Власник" зобов'язується:

 3.2.1. Передати "Користувачу" місця, вказані в Додатку № 1.

 3.2.2. Не надавати місця, передані "Користувачу", в експлуатацію іншим особам протягом терміну дії цього договору.

 3.2.3. Забезпечувати "Користувачу" протягом терміну дії договору вільний доступ до переданих в експлуатацію місць для монтажу або демонтажу рекламоносіїв і їх обслуговування.

 3.2.4. У разі зміни порядку визначення розміру плати за користування місцями, затвердженого рішенням Ковельської міської ради, “Власник” зобов’язаний з моменту внесення таких змін здійснити перерахунок суми, передбаченої п. 4.1. договору.

 3.2.5. Письмово повідомити "Користувача" не менше ніж за 7 днів про проведення демонтажу його рекламоносія у випадках, передбачених пунктом 3.1.1 цього договору.

 3.3. "Користувач" має право:

 3.3.1. Вимагати передачі йому у встановлений термін місць, передбачених Додатком №1.

 3.3.2. Використовувати надані йому місця для розміщення на них спеціальних конструкцій з дотриманням положень цього договору, "Типових Правил розміщення зовнішньої реклами" та “Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Камені -Каширському”.

3.4. "Користувач" зобов'язується:

 3.4.1. Використовувати місця тільки за призначенням згідно з “Порядком розміщення зовнішньої реклами в місті Камені -Каширському і” та умовами цього договору.

 

 3.4.2. Забезпечити дотримання норм і правил техніки безпеки, містобудівних, санітарних норм та інших вимог, підтримувати місця в належному естетичному стані, нести всі витрати щодо їх експлуатації.

 3.4.3. Своєчасно і в повному об'ємі, згідно розділу 4 цього договору, здійснювати платежі за експлуатацію місць.

 3.4.4. Здійснювати переобладнання, реконструкцію, поліпшення наданих в експлуатацію місць за власні кошти тільки по письмовій згоді "Власника" згідно “Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Камені -Каширському ”.

 3.4.5. Надавати поверхні для розміщення соціальної реклами протягом 30 календарних днів в рік.

 3.4.6. Нести відповідальність за наслідки спричинені руйнуванням об’єкту зовнішньої реклами.

 3.4.7. Виконувати інші обов'язки, покладені на "Користувача" за цим договором.

 3.5. Передача місць, наданих "Користувачу", іншим особам (фізичним, юридичним) на будь-якій підставі (суборенда, спільна діяльність і інші) без погодження із Власником не допускається.

 3.6. Місця, які були передані в експлуатацію "Користувачу", повинні

бути повернені ним "Власнику" в стані, не гіршому того, в якому вони знаходилися на момент передачі "Користувачу".

 3.7. За власні кошти проводити роботи по монтажу та демонтажу рекламного засобу у зв’язку із зміною містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу.

 3.8. Не розміщувати рекламу алкогольних та тютюнових виробів на ОЗР.

 

Порядок розрахунків

4.1. Розмір платні за користування всіма місцями, які надані в експлуатацію згідно даного Договору, складає: __________________________________________________ грн. в місяць.

 4.2. Внесення платні за користування місцями здійснюється авансом до 25 числа місяця, який передує місяцю, за який здійснюється оплата.

 4.3. Платня за користування місцями не нараховується і не сплачується "Користувачем" з моменту проведення демонтажу у випадках передбачених п.3.1.1.2 цього договору.

 4.4. Внесення всіх платежів за даним договором здійснюється "Користувачем" без отримання від "Власника” повідомлення (рахунку), шляхом перерахування відповідних коштів на поточний рахунок "Власника" у встановлені цим договором терміни.

 4.5. У випадку одностороннього розірвання договору кошти, проплачені за користування місцем, відшкодуванню не підлягають.

Відповідальність сторін

 

 

5.1. За несплату, невчасну або неповну сплату платежів, передбачених

розділом 4 цього договору, "Користувач" виплачує "Власнику” пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого (або не повністю сплаченого) платежу за кожний день прострочення.

 5.2. У разі затримки повернення місць, наданих в експлуатацію, "Користувач" виплачує "Власнику” штраф у розмірі 50 гривень за кожний день затримки повернення кожного місця.

 5.3. У разі невиконання вимог "Власника" щодо звільнення "Користувачем" місць, "Власник" має право власними силами здійснити демонтаж спеціальних конструкцій, які розташовані на займаних "Користувачем" місцях, з подальшим відшкодуванням "Користувачем" витрат "Власника", пов'язаних з проведенням робіт по демонтажу та наданню послуг із зберігання об’єктів зовнішньої реклами, що демонтуються.

 

Припинення дії Договору і порядок розгляду спорів

 

6.1. Цей договір припиняє свою дію:

 6.1.1. За угодою сторін;

 6.1.2. По закінченню терміну дії договору;

 6.1.3. У разі припинення діяльності однієї із сторін договору без правонаступництва;

 6.1.4. У разі дострокового розірвання договору на підставах, передбачених п. 6.2.;

 6.1.5. В інших випадках, передбачених законодавством.

 6.2. Дострокове розірвання цього договору за ініціативою "Власника" у встановленому законодавством порядку може мати місце в таких випадках:

 6.2.1. "Користувач" погіршує місця, які надані йому, або утримує їх в

неналежному стані (засмічення території, пошкодження місць, відсутність освітлення і т.п.);

 6.2.2. "Користувач" не платить, несвоєчасно або в неповному об'ємі вносить платежі за експлуатацію місць, визначених розділом 4 цього договору;

 6.2.3. Нецільового використання наданих в експлуатацію місць .

 6.2.4. Невикористання наданих в експлуатацію місць протягом шести місяців з дня отримання дозволу.

 6.2.5. В інших випадках, передбачених законодавством України.

 6.3. “Користувач" має право внести пропозицію про дострокове припинення дії цього договору, попередивши "Власника" у письмовій формі не пізніше, ніж за 10 днів.

 

 6.4. Всі спори і розбіжності, які виникають з приводу цього договору розв'язуються сторонами згідно чинного законодавства.

 

Заключні положення

 

7.1. Зміни і доповнення до цього договору вносяться за письмовою угодою сторін.

 7.2. Всі права і обов'язки сторін відповідно до цього договору повною мірою переходять до правонаступників сторін.

 7.3. Цей договір укладений в 2-х примірниках, які мають однакову

юридичну силу.

 

Юридичні адреси та реквізити Сторін

 

 

8.1."Власник": 44500, Волинська обл., м. Камінь-Каширський, вул. Воля,2,

 

 Код платежу 16010100, Р/р 33210827700096, в МФО 803014,інд.код 37908808

 

 

 "Користувач":

 

 ______________________________________________________________

 

Підписи сторін

 

"Власник" "Користувач"

 

_______________________ _______________________

 

 

М.п. М.п.

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 до договору № ____ від ___________ р.

 

 

Перелік місць для розміщення спеціальних конструкцій:

 

 

1. ______________________________________________

 

 2. ______________________________________________

 

 3. ______________________________________________

 

 4. ______________________________________________

 

 5. ______________________________________________

 

 6. ______________________________________________

 

 7. ______________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

 

 

ПОРЯДОК

 

визначення розміру плати за тимчасове користування місцями для розміщення об’єктів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Каменя-Каширського

 

1. Плата за тимчасове користування місцями для розміщення об’єктів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Каменя-Каширського, (далі - плата), залежить від базових тарифів, площі місця розміщення конструкції, коефіцієнтів комерційного використання землі та коефіцієнтів диференціації в залежності від зони розміщення ОЗР.

 2. Розрахунок плати за тимчасове користування місцями для розташування зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Каменя-Каширського , здійснюється за формулою:

П= S х Т х Кз х Кквз (тільки для наземних конструкцій)

Де: S- площа місця розташування спеціальної конструкції — визначається відповідно до п.32 Постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року №2067 “Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами”; Т- базовий тариф, розроблений на базі неоподаткованого мінімуму доходів громадян, який складає 17.00грн. (таблиця 1); Кз- коефіцієнт диференціації базового тарифу, в залежності від місця розташування об’єкта зовнішньої реклами (таблиця 2); Кквз-=2,5 — коефіцієнт функціонального використання земельної ділянки, розроблений за методикою грошової оцінки землі (застосовується тільки для наземних конструкцій).

 При підрахунку площі рекламної конструкції плата за неповний квадратний метр береться як за повний.

 3. Плата за тимчасове користування місцями для розміщення об’єктів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Каменя-Каширського , не враховує вартості послуг ліцензованих проектних організацій (ескізні пропозиції конструктивних елементів рекламних засобів, схеми розміщення та ін.), податок на додану вартість та податок на рекламу, які мають бути обчислені додатково відповідно до законодавства

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1

Базові тарифи

 

 

 

Вид рекламного засобу

 

 

Одиниця виміру

 

 

Кількість неоподаткованих мінімумів

 

 

Базова плата за місяць, грн..

 

1

2

3

4

5

1

Щит (спеціальна наземна конструкція), що стоїть окремо

за 1 кв.м.

1

17

2

Щит, банер на фасаді будинку, тимчасовій споруді, паркані, естакаді, мості, шляхопроводі

за 1 кв.м.

площі поверхні

1

17

3

Стаціонарна світлова конструкція (лайтпостер, пілар,  пілон, тріедр, що стоїть окремо чи є складовою частиною зупинки, павільйону чи кіоску)

за 1 кв.м.

 

0,7

11,9

4

Телевізійний екран:- що стоїть окремо

  • на фасаді будівлі

за 1 кв.м.

за 1 кв.м.

площі поверхні

1

1

17

17

5

Тимчасова виносна спеціальна конструкція, штендер

за 1 кв.м.

 

0,5

8,5

6

Конструкції на даху будинку (будівлі), споруди

за 1 кв.м.

 

4

68

7

Кронштейн на стіні будівлі, на стовпі, опорі освітлення, на кіоску

за 1 кв.м.

площі поверхні

1,3

22,1

8

Тумба, об’ємно-просторова конструкція, що стоїть окремо

за 1 кв.м.

 

0,7

11,9

9

Прапор, парасоля, намет, які використовуються як рекламоноси

за 1 кв.м.

площі поверхні

0,1

1,7

10

Електронне табло, «рядок що біжить», світлова газета, розташована на фасаді

за 1 кв.м.

площі поверхні

3

51

11

Плевмостенд, повітряна куля, які використовуються як рекламоноси

за 1 кв.м.

 

1,5

25,5

12

Транспарант-перетяжка над вулицею, троли

за 1 кв.м.

площі поверхні

1,3

22,1

13

Концертна, театральна, гастрольна зовнішня реклама та реклама висновок товарів та послуг   ( афіші, банери, щити, на опорах, стовпах, парканах)

за 1 кв.м.

площі поверхні

0,05

0,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2

 

 

Коефіцієнт диференціації базового тарифу в залежності від місця розміщення об’єктів зовнішньої реклами

 

 

Зона                     Коефіцієнт (Кз)                                             Назва вулиць :

                                       0,9                                         пл.Культури, вул.Шевченка, вул.Воля, вул.Першого     Травня,вул., Коніщука

                                  0,8                                           інші вулиці міста Каменя-Каширського,